SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

3. Jämställdhet är en nyckel till en bra och likvärdig skola.

Ge Skolinspektionen ett permanent uppdrag att följa upp hur väl skolor lever upp till sitt jämställdhetsuppdrag. Starkare styrning som tar sikte på att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat ger en bättre skola för alla.