Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

Sveriges kvinnolobby representerar en stor del av den svenska kvinnnorörelsen. Idag presenterar vi deras första krav inför valet i höst. Fortsättning följer.

1. Halva makten – hela livet. Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden genom att anställa fler kvinnor i mansdominerade verksamheter och se till att de får möjlighet att befordras. Säkerställ att styrelser, ledningsgrupper och politiska församlingar är jämställda genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och varvade listor.