Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

Det bubblar en dröm. En dröm om platser där ofta tysta röster och ord ska få höras. Platser där tid, resurser och utrymme ska finnas för skapande och nedskrivande av ord och historier. En stiftelse som förvaltar resurser, delar ut stipendier och administrerar. En vänförening som bedriver verksamhet. Att låta historien för rättigheter få synas samtidigt som nya rättighetsrörelser får möjligheter att formulera sig och få sina historier beskrivna eller nedskrivna av den som är en del av rörelsen. En dröm om resurser, hus, om många platser för handen, hjärnan och hjärtat att uttrycka sin egen historia.

HUSET ÄR SÄKRAT -NU FLYGER VI!

Agneta Wallin har köpt Lilla Ulfåsa för Fogelstads Stiftelsens ändamål och räkning. Vi är så glada för detta och glada för alla er som har bidragit till att sprida informationen och köpa byggstenar.

Nu kommer arbetet att fortsätta och vi kommer så snart som möjligt ut med mer information om vad som händer härnäst. Idag kan vi skåla för att huset är säkrat.

Så här skriver Agneta Wallin i Facebookgruppen:

Fortsätt läsa Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

150-årig Fredsappell på mors dag

                                                                                                                                                                                                                            Julia Ward Howe

Amerikansk feminist, fredskämpe och pacifist som verkade för kvinnors rösträtt. 

1870 var hon den första att proklamera Mors Dag men denna eldande dikt.

Det finns en lång rad kvinnor, som I likhet med Bertha von Suttner har kämpat för fred.

Bertha von Suttners appell –Ned med vapnen! – finns i denna dikt redan 1870.

Appell på mors dag

Stig upp, ni kvinnor som denna dagen hyllas!

Res er, alla kvinnor vars hjärtan fylls av mod,

alla ni som döpts i vatten eller tårar!

Säg med fasta stämmor:

-Vi godtar ej att frågor besvaras av icke relevanta aktörer.

Männen skall ej hos oss söka applåder och smek

om samtidigt det är stanken av slakt de bär med sig.

Våra söner skall inte tas ifrån oss och fås att glömma

allt vi har kunnat lära dem av kärlek, barmhärtighet och tålamod.

Vi om är kvinnor från ett land

hyser ömma känslor nog för dem i andra länder

och medger därför ej att våra söner tränas för att skada deras.

Ur djupet av en härjad jord en röst hörs ljuda

i samklang med vår egen:

-Ned med vapnen! Ned med vapnen!

Svärdets mördande kan aldrig väga jämt med rättvisan. Vanära utplånas icke av blod,

ej heller rättfärdigas ägande av våld.

Såsom männen genom tiderna har övergett pplog och städ

när kriget kallar,

låt kvinnorna nu lämna allt därhemma

och samlas till ett mäktigt rådslag för en dag.

Låt dem mötas först som kvinnor, för att sörja de döda

och minnas dem.

Låt dem sedan med största allvar

överlägga om på vilket sätt

mänsklighetens stora familj skall kunna leva i fred .

Varje individ skall ses som bärare av Guds heliga stämpel,

inte Caesars.

I kvinnlighetens och mänsklighetens namn

ber jag innerligt om

att man kallar allmänt till en kvinnornas kongress

utan begränsning av nationstillhörighet

att äga rum på någon plats som anses lämplig,

så snabbt som kan ske med hänsyn till syftet,

för att främja ett förbund av skilda nationaliteter,

vänskapliga överläggningar kring internationella frågor,

de stora mäktiga intressen för fred!

Översättning Ianthe Holmberg

Proclamation on Mother’s day

Arise then…women of this day!
Arise, all women who have hearts!                                                                                                                                                                              Whether your baptism be of water or of tears!                                                                                                                                                                             

Say firmly:
”We will not have questions answered by irrelevant agencies.
Our husbands will not come to us, reeking with carnage,
for caresses and applause.
Our sons shall not be taken from us to unlearn
all that we have been able to teach them of charity, mercy and patience.
We, the women of one country,
will be too tender of those of another country
to allow our sons to be trained to injure theirs.”                                                                                                                                                                      From 
the bosom of a devastated Earth a voice goes up with
our own. It says:                                                                                                                                                                                                                     Disarm!
 Disarm!
The sword of murder is not the balance of justice.
Blood does not wipe out dishonor,
nor violence indicate possession.”

As men have often forsaken the plough and the anvil
at the summons of war,
let women now leave all that may be left of home
for a great and earnest day of counsel.
Let them meet first, as women, to bewail and commemorate the dead.
Let them solemnly take counsel with each other as to the means
whereby the great human family can live in peace…
Each bearing after his own time the sacred impress, not of Caesar,
b
ut of God –
In the name of womanhood and humanity, I earnestly ask
that a general congress of women without limit of nationality,
may be appointed and held at some place deemed most convenient
and the earliest period consistent with its objects,
to promote the alliance of the different nationalities,
the amicable settlement of international questions,
t
he great and general interests of peace.

Augusta Tonning – en rösträttspionjär

Idag, på 100 års jubileet av riksdagsbeslutet som gav lika rösträtt åt kvinnor och män, vill vi hylla en av alla de tusentals kvinnor som under det tidiga 1900-talet kämpade för just denna sak. Hjördis Levin, kvinnohistoriker, tecknade redan 1996 hennes porträtt i SKVs tidning Vi Mänskor. 

Det har sagts om Augusta Tonning att hon var en sällsynt personlighet. Hon hade ett flärdlöst väsen och en ovanlig kraft att låta optimismen segra över motgångar; trötthet och besvikelse. Åter andra mera ytliga bedömare har kallat henne ett original. Låt oss titta på den levnadshistoria jag kunnat vaska fram ur de sparsamma uppgifter jag funnit om henne.

Stark och självständig

Augusta föddes den 14 augusti 1857 i Lund, där fadern var läroverksadjunkt. Fem år senare blev han kyrkoherde i Tommarp nära Trelleborg. Augusta växte upp i ett lyckligt och glatt hem. Byarna låg nära varandra och familjen umgicks livligt med grannarna, särskilt med prästfamiljerna.

Augustas styrka och självständighet gjorde sig tidigt gällande. Hon var känd för att vara fjär mot manliga beundrare, men det hade sin förklaring. Redan som barn bestämde Augusta sig för Pär Tonning, som hon lärde känna under sin skoltid i Lund. Den kärleken höll livet ut.

1879 vigdes Augusta och Pär. Denne var då fil. kand. och anställd som föreståndare för Fornbys folkhögskola i Dalarna, dit de nygifta flyttade. Där var Augusta verksam som lärarinna under åren 1883-1885. Trots den korta tiden mindes många elever hennes undervisning och frimodighet.

”Det unga Sverige”

Som idealet lärde, delade de unga makarna alla intressen. Pär Tonning var en frisinnad, radikal och socialt medveten man. De var förlovade och nygifta under en viktig brytningstid i Sveriges politiska och kulturella historia. Många nya och radikala idéer framförda av representanter för ”det unga Sverige” debatterades. Den unga och bildade medelklassen var ivrig att dela med sig av sina kunskaper och politiska medvetenhet till bredare lager. Sociala frågor kom i fokus.

Genom sin make fick Augusta kunskaper om världen som hon inte haft en aning om under sin skyddade uppväxttid. Hon blev feministiskt medveten och politiskt radikal. Hennes liv blev emellertid ingen dans på rosor. Den orädde maken skaffade sig snart mäktiga ovänner och redan 1885 sade han upp sin tjänst vid folkhögskolan och köpte egendomen Hästberg nära Falun. Där var det meningen att makarna skulle driva en egen flickskoleverksamhet, men planerna gick snart om intet på grund av Pär Tonnings tilltagande sjuklighet. Han kunde inte längre arbeta utan Augusta måste ensam sköta gården och lantbruket. Hon plöjde åkrarna och körde timmerlassen genom Falun utan att bry sig om vad som sades bakom skvallerspeglarna om hennes okvinnlighet. Fortsätt läsa Augusta Tonning – en rösträttspionjär

Remissvar från SKV om FN konventionen om förbud mot kärnvapen

Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till Konventionen om förbud mot kärnvapen      

Bakgrund

Mänskligheten lever nu under hot om kärnvapenkrig, hot från en pågående global uppvärmning, utarmning av mänskliga resurser och naturresurser och därtill en demolering av demokratiska system. Dessa komplexa livsvillkor utgör en grogrund för pågående och nya konflikter som kan bli totalt förödande.

För att hoten skall mötas och långsiktigt hanteras i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling krävs grundläggande strukturella förändringar i våra samhällen. Det krävs nya tankemönster präglade av samarbete i stället för konkurrens, och ständigt pågående fredssamtal och fredsförhandlingar i stället för hot om våld. Förhållningssätt som dessa saknas i utredningen.

Historiskt sett har stora massrörelser förmått makthavarna att förbjuda vapenslag som biologiska och kemiska vapen, landminor, personminor och klusterammunition. Neutronbomben med förmågan att genomtränga enbart mjukt material, d.v.s. organismer, med dödande effekt, nådde aldrig till industriell produktion. Detta ofattbart cyniska vapen väckte en vrede hos allmänheten världen över. Nu mobiliserar regeringar, det civila samhället och enskilda människor för att vi också ska göra oss av med det förintelsevapen som kärnvapen är för mänskligheten.  Fortsätt läsa Remissvar från SKV om FN konventionen om förbud mot kärnvapen