SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

6. Ingen trygghet utan kvinnofrid. 

Inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. Förebygg mäns sexuella våld genom att begränsa spridningen av pornografi och säkerställa att all sexualundervisning bygger på makt och jämställdhet.

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

5. Fler anställda är en förutsättning för bra och tillgänglig vård och omsorg.

Minska kvinnors obetalda arbete genom att säkerställa en god omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför minimikrav om en barnmorska per födande kvinna. Om fler ska vilja och orka jobba i välfärden måste lönerna höjas och villkoren förbättras.

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

4. Föräldraförsäkringen är större än en köksbordsfråga.

 Individualisera föräldraförsäkringen, se till att den används under barnets två första år och gör det möjligt för alla gravida kvinnor som inte kan arbeta att få graviditetsersättning.

 

 

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

3. Jämställdhet är en nyckel till en bra och likvärdig skola.

Ge Skolinspektionen ett permanent uppdrag att följa upp hur väl skolor lever upp till sitt jämställdhetsuppdrag. Starkare styrning som tar sikte på att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat ger en bättre skola för alla.

Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

2. Satsningar på etablering: egen försörjning ska gälla alla.                                       Öronmärk platser i etableringsinsatser för kvinnor, se till att de  genomförs i kvinnodominerade sektorer och att barnpassning erbjuds i anslutning till alla etableringsaktiviteter.