Fredspriset hamnade helt rätt!

Så glädjande att Denis Mukwege och Nadia Murad delar fredspriset i år!

Fokus sätts på hur kvinnor och flickor drabbas av sexuellt våld i krig och de katastrofala konsekvenser för den enskilda och för samhället hon tillhör. Med den typ av konflikter som finns idag, som ofta är inbördeskrig med flera krigande parter, anses 70 procent av de drabbade tillhöra civilbefolkningen, och flertalet av dem är kvinnor och barn. Kvinnor och flickor attackeras ofta systematiskt som en medveten strategi i krigföringen. Våldtäkter och sexuella övergrepp används för att förödmjuka, dominera, skrämma, straffa och fördriva olika samhällen och etniska grupper.

Om detta handlar FN Resolutionen 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet, antagen år 200 i FN:s säkerhetsråd. Den uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt. Den understryker att alla stater är skyldiga att lagföra dem som begår dessa krigsförbrytelser.

Resolutionen blev banbrytande också för att den formulerar strategier för hur kvinnor ska delta mer aktivt i fredsprocesser, dvs att förebygga väpnade konflikter, att förhandla om fred och delta i återuppbyggnad av samhällen som raserats av krig. Konflikthantering och fredsbyggande är fortfarande en väldigt mansdominerad process, trots att kvinnor ofta är starka fredsaktivister på gräsrotsnivå.

I Sverige finns en paraplyorganisationen Operation 1325 som sprider kunskap om Resolution 1325 och alla länders skyldighet att implementera den. Operation 1325 arbetar också konkret med hjälp att upprätta planer på nationell nivå för resolutionens genomförande. Den ger vägledning åt kvinnor i konfliktdrabbade länder om hur de ska gå tillväga för att inkluderas i förhandlingar och tränar dem i medling.

Fem kvinnoorganisationer ingår i Operation 1325, bland dem SKV, som arbetar aktivt i styrelsen för att de principer som beskrivs i resolution genomförs i verkligheten. Drivkrafterna bakom Operation 1325 motsvarar dem som ligger bakom årets fredspris. Så grattis även till Operation 1325!