TILLSAMMANS Tankar inför Aurora 2020

 

 

 

 ”Under Aurora 17 övade fler än 19 000 män och kvinnor runt om i Sverige. Aurora 20 kommer att bli större och mer omfattande.” Försvarsmaktens hemsida. Även bild. 

 

 

 

Texten nedan stöds av Fredens Hus Göteborg, Kristna Freds, Fredsrörelsen på Orust, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen, Svenska Freds- och Skiljedomsförening, Göteborg, samt Svenska kvinnors Vänsterförbund.

Motivet för försvarsövningen AURORA 20 anges vara att upprätthålla och stärka den militära beredskap som landets regering och riksdag beslutat om. Övningen ska stärka svensk försvars-förmåga genom samträning med andra länder samt avskräcka fiender (Ryssland) att anfalla oss. Brigadgeneral Stefan Andersson som ska leda Aurora 20 säger: ”Nyckelordet för mig i det här är tillsammans. Stridskrafterna tillsammans i gemensamma operationer, Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter, organisationer, näringsliv och föreningsliv och, inte minst, tillsammans med våra internationella partners.” (från Försvarsmaktens hemsida).

Idag har många människor förstått att allt levande på jorden hänger samman. Globala målet för FN:s Agenda 30 är att vi tillsammans måste agera för att möta hotande klimatförändringar och skapa fredliga, inkluderande samhällen. Det står klart efter IPCC-rapporterna att vårt utnyttjande under kort tid (150 år) av genom årtusenden lagrad fossil energi (kol, olja, gas) nu nått planetens gränser. Näringsämnen från jordbruksområden och plastavfall från storstäder kväver livet i det försurade, uppvärmda havet. Människor flyr från samhällen som har drabbats av torka, bränder, vattenbrist, stormar, översvämningar.

Världens militärutgifter redovisas 2019 vara 1,8 biljoner dollar (1,8 x 1012 dollar). Militarismen är inte nödvändig. Faktum är att militära konfliktlösningar är ett stort misslyckande som orsakar fattigdom, våld mot kvinnor och civilbefolkning runt om i världen samt starkt bidrar till att öka den globala upp-värmningen. Klimatförändringar och konsekvenser av krig har drivit 70 miljoner människor på flykt.

Den rika världen förbrukar energiresurser (mestadels fossila) genom att bygga stängsel och murar, investerar i säkerhetsteknologi för att utestänga migranter. Företag och stater etablerar ett sekretess-belagt samarbete för att producera högteknologiskt krigsmateriel. Kärnvapen uppgraderas, man planerar och övar krig mot ”fiender”. Makthavare i tongivande stater sätter det egna landet främst, erkänner inte nödvändigheten att alla länder tillsammans måste prioritera klimatomställning, söka ickevålds-lösningar, nedrusta, samarbeta för social hållbarhet och överlevnad.

Dagens Sverige är sårbart genom elberoendet, digitaliseringen samt att så stor del av vår mat importeras. Svårigheten att klara vår försörjning illustrerades utmärkt i SVT:s lilla serie Nedsläckt land. Det var bra att försvarsmakten och MSB tillsammans kommenterade det trovärdiga dramat (nedsläckningen varade dock knappt 2 veckor). Effektivare än att ett nytt amfibieregemente inrättas – för att skydda mat- och varuimport till Göteborgs hamn – vore att öka egen svensk matproduktion. Svenska militärens stora koldioxidutsläpp kommer att öka med den icke nödvändiga övningen AURORA 20 och när Försvarets budget höjs kraftigt under kommande år.

Klimatförändringar, terroristaktioner, osäkerhet i konfliktområden, svårigheten att ta emot och integrera migranter och flyktingar utgör tillsammans verkliga problem i dagens Sverige och i hela vår omvärld där politiken skapat en accelererande, ohållbar ekonomisk ojämlikhet. ”För att legitimiteten och rättssäkerheten ska kunna återställas måste människor kunna lita på sina politiska ledare och utan rättvisa är det mycket svårt” skriver Mary Kaldor, professor vid London School of Economics, expert på säkerhetsfrågor, internationella relationer och modern krigföring. (s. 266 i Globala säkerhetskulturer, Daidalos, 2018).

Försvarsmakten borde omorganiseras att möta de aktuella, reella problemen som skisserats ovan kreativt tillsammans med andra myndigheter, akademi, näringsliv och medborgare – istället för att arrangera icke nödvändiga stridsövningar med syfte att öva att döda tillsammans med internationella partners.

En annan värld är både nödvändig och möjlig!

Fortsätt läsa TILLSAMMANS Tankar inför Aurora 2020